Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement

vmcf-reglement-2016-v2.pdf

reglement-vmcf-2016-v2.pdf

Nieuwsberichten

 • 05 nov

  Kampioenenviering/ hommage des champions 05/11

  De VMCF kampioenenviering 2016 gaat door op zaterdag 5 november in zaal Sportoase De Toren Rotselaar.

  De eerste 3 van elke reeks + alle jeugdpiloten worden gehuldigd!
  Daarna starten we met de Nacht van Ambiance met een top-DJ in de streek gekend voor de schlager- en ambiance muziek. Er is ook een optreden van plaatselijke zanger Sammy Moore www.sammymoore.be

  Alle VMCF-piloten + familie en vrienden krijgen aan de kassa het tarief van de VVK-kaarten aan 6 € en dit tot 21u30.
  Nadien geldt de prijs aan de kassa van 8 €. Kinderen gratis tot 14 jaar.
  Met gratis tombola waarmee men prachtige prijzen kan winnen!

  De deuren gaan open om 18u00 voor iedereen die komt voor de huldiging.
  De dealers zullen aanwezig zijn met een stand in de foyer en worden verwacht om 17u30.
  Van 18u00 tot 21u00 zal Martin Roels jullie ontvangen om een nieuwe vergunning aan te vragen.
  Om 21u30: huldiging piloten
  Na de huldiging kan je opnieuw terecht voor een nieuwe vergunning.
  Om 22u30: optreden Sammy Moore

  Mis dit evenement niet en blokkeer 5 november alvast in jullie agenda!
  Tot dan!


  La célébration des champions VMCF 2016 aura lieu le samedi 5 novembre au « Sportoase De Toren » à Rotselaar.

  Les 3 premiers de chaque catégorie + les jeunes pilotes seront honorés.
  Après cela nous démarrons avec la Soirée de l’Ambiance avec un DJ de la région qui est connu pour la musique ambiance. Il y aura également une performance d’un chanteur local Sammy Moore (www.sammymoore.be)

  Les pilotes VMCF + famille et amis ne payent que 6€ (prix des carte en prévente) pour l’entrée si ’ils arrivent avant 21h30.
  Après 21h30, le prix à la caisse est de 8€. Entrée gratuite pour les enfants jusque 14 ans.
  Avec tombola gratuite avec laquelle on peut gagner de fabuleux prix!

  Les portes s’ouvrent à 18h00 pour ceux qui viennent pour la célébration des champions.
  Les dealers seront présents avec un stand dans le « hall » et seront attendus à 17h30.
  De 18h00 à 21h00 Martin Roels vous accueillera pour les demandes des licences.
  21h30 : célébration des pilotes
  Après la célébration, Martin vous accueillera de nouveau pour votre demande de licence.
  22h30 : performance de Sammy Moore

  Ne ratez pas cet événement et bloquez déjà le 5 novembre dans vos agendas!
  Rendez-vous à Rotselaar.

  GPS : Torenstraat 115, 3110 Rotselaar

 • 27 jul

  Update VMCF kalender 2016 - Update du calendrier VMCF 2016

  Gezien de afgelastingen omwille van het slechte weer, heeft het bestuur beslist om voor volgende categorieën de proeven te verplaatsen naar volgende data:
  Compte tenu des annulations en raison du mauvais temps, le comité a décidé de déplacer les épreuves pour les catégories suivantes aux dates suivantes :

  Categorie/Catégorie 2:
  - 28/08: Huldenberg
  - 11/09: Wachtebeke

  Categorie/Catégorie 4:
  - 14/08: Koningshooikt
  - 04/09: Borgloon

  De voorziene proef van de dames te Kersbeek werd verplaatst naar Komen gezien het IMBA is.
  L’épreuve pour les Dames prévue à Kersbeek a été déplacée vers Comines, ce suite à l’IMBA.

  Er werd bovendien een extra locatie bijgevoegd op 9/10 nl Thuin.
  Une course supplémentaire a été rajoutée au calendrier le 9/10 Thuin.

  In bijlage vindt u de update van de kalender – alle wijzigingen werden aangeduid in het geel.
  En annexe, vous trouverez l’update du calendrier – toutes les modifications ont été indiquées en jaune.

  vmcf-kalender-calendrier-vmcf-update-...

 • 22 mrt

  Uurschema's - Horaires

  In bijlage de uurschema's met en zonder zijspannen.
  Uiteraard zijn aanpassingen mogelijk op de dag van de wedstrijd. In geval van een speciaal programma zal dit worden vermeld op de site.


  En annexe, vous trouverez les horaires avec et sans sidecars.
  Il va de soi que des modifications sont possible le jour de la course. En cas d'un programme spécial, vous le trouverez sur le site.

  uurschema-horaire-2016-no-sidecars.pdf

  uurschema-horaire-2016-with-sidecars.pdf

 • 31 jan

  Belangrijk bericht van het bestuur - Message important du conseil

  • Er zijn nog steeds piloten en toeschouwers die niet begrijpen hoe gevaarlijk het is niet achter de koorden/nadars te blijven => REGEL: gelieve achter de omheining te blijven.
   De piloot is volgens het reglement verantwoordelijk voor zijn supporters. Er wordt van de piloot verwacht dat hij zijn supporters daarover inlicht.
   GEVOLGEN BIJ NIET NALEVING:
   o Bij herhaaldelijke verwittigingen zal de reeks stilgelegd worden en er zal niet meer herstart worden.
   o Als een piloot of toeschouwer wordt aangereden op de omloop zal hij automatisch worden gedagvaard en verantwoordelijk gesteld worden.

  • Er wordt van de piloot verwacht dat hij het milieu respecteert
   => REGELS: plaats uw milieumat, gebruik van tear-offs is verboden, neem uw afval mee naar huis (of indien een container ter beschikking, gelieve het in de daartoe voorziene container te gooien), laat geen olie, banden of etensresten achter op het terrein.

  • Er zal strenge controle uitgevoerd worden op het Db-geluid van uw motor.
   Wij gaan er van uit dat jullie deze regels correct zullen opvolgen. Cross is een mooie en toffe sport, wij rekenen op jullie allen op een geweldig seizoen en vergeet vooral niet: “de toekomst van de motorcross hangt mede van jullie af”.

  Het bestuur.


  • Il y a toujours des pilotes/spectateurs qui ne comprennent pas le danger de ne pas rester derrière les cordes/nadars => REGLE: veuillez rester derrière les cordes/nadars.
   Selon le règlement, le pilote est responsable de ses supporters. Le pilote est tenu de les informer.
   CONSEQUENCES LORS DE LA NON-OBSERVATION:
   o Après de multiples avertissements, la course sera arrêtée et ne sera pas reprise.
   o Si un pilote ou un téléspectateur est heurté sur le circuit, il sera automatiquement convoqué et tenu responsable.

  • Le pilote est tenu de respecter l’environnement
   => REGLES : placez votre tapis environnemental, l’usage des tear-offs est interdit, emmenez vos déchets à la maison (ou à déponer dans le conteneur si disponible) ne pas laisser de l’huile, des pneus ou d’autres déchets sur le circuit.

  • Un contrôle strict sera exécuté en ce qui concerne le son DB de votre moteur.
   Nous espérons que vous mettiez en pratique ces règles de façon correcte. Le Cross est un beau sport et nous comptons sur vous tous pour avoir une saison incroyable. Et surtout n’oubliez pas : « l’avenir du cross dépend également de vous ».

  Le conseil

 • 22 jan

  IMBA kalenders 2016 en wedstrijden rijden in het buitenland.

  Op onderstaande link vind je de imba kalender 2016.

  Imba is de internationale federatie voor amateur motorsportbonden.
  Dit is een internationale koepelorganisatie met samenwerking van verschillende landen waar VMCF is bij aangesloten voor België.
  De andere landen zijn MON (NL), AMCA (GB), UFOLEP (FR), NRMF (RU), SAM (CH), DAMCV (DE), DMCU (DK), CAM (Tsjechië) en CSEN (Italië).
  De klasses MX1, MX2, ladies, zijspannen en jeugd zijn voorzien voor het Europees Kampioenschap. Dit jaar zijn er ook 4 proeven voor de jeugdrijders.

  Geïnteresseerden kunnen zich melden op [email protected] of telefonisch bij Martin Roels.
  Verdere informatie kan ook gevraagd worden bij de teamleaders : Betty Vanlommel (ladies), Bruno Van Eyck (MX Open), Kris Fleerackers (MX2) en Els Bamps (zijspannen).

  Link naar kalender voor de EK proeven : http://www.imba-mx.com/public/common/Calendars/IMBA%20Calendar%202016%20-%20Nr%201.pdf
  In deze landen kan tevens (buiten de EK proeven) gereden worden met een afvaardiging door alle piloten. Dit is alleen voor piloten die aangesloten zijn bij VMCF.
  Afvaardigingen dienen aangevraagd te worden 10 dagen voor de wedstrijd op [email protected] of telefonisch via Martin Roels.

 • 11 dec

  Geldigheid vergunning - Validité licence 2015

  Belangrijk bericht aan de piloten: geldigheid vergunning in geval van trainingen in het buitenland.
  Gelieve te noteren dat u bij trainingen in het buitenland verzekerd bent met uw VMCF pasje 2015 tot en met 31 december 2015.
  Vanaf 1 januari 2016 bent u met uw pasje van 2015 dus niet meer verzekerd.
  Gelieve hiermee rekening te houden.

  Message important aux pilotes : validité de la licence en cas d’entrainements à l’étranger
  Veuillez noter que lors d’entrainements à l’étranger, vous êtes assuré avec votre carte VMCF 2015 jusqu’au 31 décembre 2015 inclus.
  A partir du 1 janvier 2016 vous n’êtes donc plus assurés avec votre carte de 2015.
  Merci d’en tenir compte.

  Important message for the riders : validity licence in case of practices abroad
  Please note that when training abroad, your VMCF pass/licence is valid only until December 31st 2015.
  This means that as of January 1st you are no longer insured with your pass of 2015.
  Please do take this into account.

 • 09 nov

  Vergunningsaanvraag - Demande de licence 2016

  Hieronder vinden jullie de prijzen voor de jaarvergunningen 2016.

  Prijs jaarvergunning tot 31/12/15 (inclusief dames & pitbikes): 225€
  Prijs jaarvergunning vanaf 1/01/16: 250€

  In de jeugdklasse is de prijs voor de snelle beslissers 190€ (t.e.m. 31/12/2015) en vanaf 01/01/2016 200€.

  De prijs voor de oldtimer vergunning blijft 150€.

  Download hier je vergunningsaanvraag voor 2016 en schrijf je nu in als je wil genieten van een voordeliger tarief.

  Regel!
  Uw ingevulde papieren en de betaling moeten binnen zijn voor bovenvermelde vooropgestelde data.
  Gelieve uw vergunningsaanvraag op te sturen naar Dhr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 Berlare of via email naar [email protected] Reservatie van de nummers dient eveneens te gebeuren bij Dhr Martin Roels op 0478 48 26 37 (gelieve te bellen na 19h00).


  Veuillez trouver ci-après les prix des licences 2016.

  Prix d’une licence annuelle jusqu’au 31/12/2015 (y compris les dames et les pitbikes): 225€
  Prix d’une licence annuelle àpd 1/01/16: 250€

  Le prix d’une licence dans la catégorie “jeune” est à 190€ pour ceux qui se décident rapidement (jusqu’au 31/12/2015). Le prix augmentera à 200€ àpd 01/01/2016.

  Le prix pour la licence oldtimers reste à 150€.

  Téléchargez ici votre demande de licence 2016 et inscrivez-vous maintenant si vous voulez profiter d’un tarif plus avantageux.

  Règle !
  Votre licence, dûment complétée, et le paiement doivent nous parvenir endéans les dates mentionnés ci-dessus.
  Merci d’envoyer votre demande de licence dûment complétée à Mr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 Berlare ou par mail à [email protected] Contactez également Mr Martin Roels au 0478 48 26 pour la réservation de votre numéro (appeler de préférence après 19h00).

 • 24 apr

  Afvaardigingen - Mandats (accords)

  Indien u een afvaardiging nodig heeft, dan dient u dit op ten laatste donderdagmiddag bij Martin Roels aan te vragen.
  Aanvragen die na donderdagmiddag binnenkomen, kunnen niet meer behandeld worden.


  Dank voor uw begrip.

  Si vous avez besoin d'un mandat, vous devez le demander auprès de Martin Roels pour le jeudi midi au plus tard.
  Des demandes après jeudi-midi ne peuvent plus être traîtées.

  Merci de votre compréhension.

 • 21 mrt

  oproep aan alle piloten en supporters - appel à tous les pilotes et supporters

  Zoals jullie weten, wordt het steeds moeilijker om een motorcrossterrein en vergunning te verkrijgen en te behouden.

  Voor het verder bestaan van de motorcross te garanderen werden er binnen de UMC nieuwe afspraken gemaakt:

  1) Milieu:
  - Het gebruik van tear-offs wordt overal verboden
  - Afval: gelieve uw afval niet achter te laten op het terrein maar in de daartoe voorziene container te deponeren. Indien er geen container voorzien is, dient u uw afval mee naar huis te nemen.

  2) Veiligheid – Verzekering
  - Vanaf heden dient elke toeschouwer/supporter achter de koorden/nadars te blijven. Dit is belangrijk voor uw eigen veiligheid alsook voor de piloten. Indien een toeschouwer/supporter deze overtreding begaat, kan de reeks stilgelegd worden en wordt er niet meer herstart. Dit is uiteraard nadelig voor de piloten.

  De toekomst van de motorcross hangt dus mede van jullie allen af.
  Wij hopen dat wij op jullie medewerking kunnen tellen en hopen nog tal van mooie crossen te kunnen organiseren.


  Comme vous le savez, il devient de plus en plus difficile d’obtenir, ou même de maintenir, une licence pour un terrain de motocross.

  Afin de continuer à garantir l’existence du motocross, de nouveaux accords ont été convenus au sein de L’UMC:
  1) Environnement:
  - Il est interdit d’utiliser des « tear-offs » **
  - **Déchets
  : merci de ne pas laisser vos déchets sur le site, mais de les déponer dans le conteneur prévu à cet effet. En cas d’absence d’un conteneur, veuillez reprendre vos déchets à la maison.

  2) Sécurité – Assurance
  - A partir de maintenant, tout spectateur/supporter doit rester derrière les cordes/nadars. C’est non seulement important pour votre propre sécurité, mais aussi pour celle des pilotes. Si un spectateur/supporter commet cette infraction, la course peut être arrêtée et ne reprendra pas. Comme vous le comprendrez certainement, ceci est désavantageux pour les pilotes.

  L’avenir du motocross dépend donc également de vous tous.
  Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration et espérons pouvoir encore organiser beaucoup de motocross.

Nieuwsbrief VMCF

 

Volgend event